Websitegebruiksovereenkomst,

1. Feestjes

Deze gebruiksovereenkomst voor de website ("gebruiksovereenkomst"), hiandco.co. en de Gebruiker die inlogt en/of lid wordt van de Website, voor het gebruik van de Website door de Gebruiker en op het moment van goedkeuring door de Gebruiker in de elektronische omgeving waarin de Website zich bevindt.

De Gebruiker aanvaardt en verklaart dat hij/zij door in te loggen op de Website en/of als lid, de volledige Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen, de inhoud ervan volledig begrijpt en alle bepalingen goedkeurt.

2. Definities

Site: verwijst naar de website, die bestaat uit de domeinnaam hiandco.co en de subdomeinen die aan dit domein zijn gekoppeld.

Koper: betekent de gebruiker die de goederen en/of diensten koopt die door de Verkoper te koop worden aangeboden, met behulp van de Diensten die op de Website worden aangeboden.

Inhoud: alle visuele, audio- en schriftelijke informatie die op de site wordt gedeeld, evenals open-voor-gebruik gegevens zoals logo, handtekening, bestand, muziek.

Service: verwijst naar de applicaties die door hiandco.co op de website zijn geplaatst om de gebruikers in staat te stellen de werken en transacties uit te voeren die zijn gedefinieerd in de gebruikersovereenkomst.

Gebruiker/Lid: verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die zich aanmeldt en/of lid wordt van de Website en profiteert van de Diensten die op de Website worden aangeboden, binnen de voorwaarden die zijn gespecificeerd in deze Gebruikersovereenkomst. Verkopers en kopers worden als gebruikers lid van de website.

Product: verwijst naar alle soorten goederen en/of diensten die door de verkoper op de website te koop worden aangeboden.

3. Onderwerp en reikwijdte van de overeenkomst

3.1 Het onderwerp van de Gebruikersovereenkomst is de bepaling van de Services die op de Website worden aangeboden, de voorwaarden voor het profiteren van deze Services en de rechten en plichten van de partijen.

3.2 De reikwijdte van de Gebruikersovereenkomst, de Gebruikersovereenkomst en de bijbehorende bijlagen en de verklaringen van hiandco.co met betrekking tot gebruik, lidmaatschap en Diensten, zoals alle waarschuwingen, teksten en uitleg op de Website.

3.3 Door de voorwaarden van de Gebruikersovereenkomst te accepteren, accepteert u ook dat u zich zult houden aan allerlei verklaringen van hiandco.co met betrekking tot het gebruik, het lidmaatschap en de Diensten op de Website en dat u zult handelen in overeenstemming met deze verklaringen .

4. Lidmaatschap en servicevoorwaarden

4.1 Het lidmaatschap wordt voltooid door het verzenden van de vereiste identiteitsgegevens om lid te worden van de Website door de persoon die Gebruiker wil worden vanaf het relevante gedeelte van de Website, en nadat het registratieproces is goedgekeurd door hiandco.co. Voordat het lidmaatschapsproces is voltooid, kunt u niet het recht en de bevoegdheid hebben om een ​​Gebruiker te zijn zoals gedefinieerd in deze Gebruikersovereenkomst.

4.2 Om lid te worden van de Website, is het noodzakelijk om meerderjarig te zijn en niet tijdelijk te worden geschorst van het lidmaatschap of voor onbepaalde tijd te worden uitgesloten van het lidmaatschap door hiandco.co. De voltooiing van het registratieproces van de website zal niet resulteren in het lidmaatschap van de website als de minderjarigen of personen die tijdelijk van het lidmaatschap zijn geschorst door hiandco.co of die voor onbepaalde tijd van het lidmaatschap zijn uitgesloten, zoals hierboven vermeld, in overeenstemming met artikel 5.2 van deze gebruikersovereenkomst.

5. Rechten en plichten

5.1 Rechten en plichten van de gebruiker

5.1.1 De gebruiker voldoet aan alle voorwaarden in de Gebruikersovereenkomst, de regels vermeld in de relevante delen van de Website en alle toepasselijke wetgeving, tijdens het uitvoeren van de lidmaatschapsprocedure, het gebruik maken van de Diensten van de Website en het uitvoeren van alle transacties met betrekking tot de Diensten Hij/zij aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat hij/zij zal handelen, begrijpen en goedkeuren van alle hierboven vermelde voorwaarden

5.1.2 De gebruiker mag de privé-/privé-/commerciële informatie van hiandco.co, officieel of officieel, gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van de vertrouwelijkheidsvoorwaarden en de bepalingen van de geldende dwingende wetgeving of in gevallen waarin dit wordt beweerd dat de rechten van andere gebruikers en derden zijn geschonden.Het aanvaardt, verklaart en verbindt zich ertoe dat het bevoegd zal zijn om het bekend te maken aan de autoriteiten en aan de begunstigden en daarom kan er onder geen enkele naam schadevergoeding worden geëist van hiandco.co.

5.1.3 Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de beveiliging, opslag, het weghouden van informatie van derden en het gebruik van de toegangsmiddelen (gebruikersnaam, wachtwoord, enz.) die door de gebruikers worden gebruikt om te profiteren van de Diensten aangeboden door hiandco.co. Hiandco.co is, direct of indirect, verantwoordelijk voor alle schade die door de gebruikers en/of derden wordt geleden of zal worden geleden als gevolg van alle nalatigheid en fouten in zaken zoals beveiliging, opslag, afstand houden van informatie van derden, en het gebruik van de middelen van de gebruikers om toegang te krijgen tot het systeem. Er is geen verantwoordelijkheid.

5.1.4  Gebruikers accepteren, verklaren en verbinden zich ertoe dat de informatie en inhoud die door hen op de Website wordt verstrekt, correct en in overeenstemming met de wet is. hiandco.co is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor het onderzoeken van de juistheid van de informatie en inhoud die door de gebruikers naar hiandco.co is verzonden of door hen is geüpload, gewijzigd of verstrekt via de website, en voor het garanderen en garanderen dat deze informatie en inhoud veilig en correct is and legal. , kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die kan ontstaan ​​als gevolg van de onnauwkeurigheid of onnauwkeurigheid van de genoemde informatie en inhoud.

5.1.5  De gebruiker kan zijn rechten en verplichtingen onder de gebruikersovereenkomst niet, geheel of gedeeltelijk, overdragen aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van hiandco.co.

5.1.6 Degenen die profiteren van de Diensten aangeboden door hiandco.co en degenen die de Website gebruiken, kunnen alleen transacties uitvoeren op de Website voor wettige doeleinden. De wettelijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de gebruikers bij elke transactie en actie die zij op de website ondernemen, behoort hen toe. Elke Gebruiker zal geen afbeeldingen, teksten, visuele en audiobeelden, videoclips, bestanden, databases, catalogi en lijsten op de Website reproduceren of kopiëren op een manier die de echte of persoonlijke rechten of eigendom van hiandco.co en/of een ander zou schenden. derde partij., accepteert, verklaart en verbindt zich ertoe dat het hiandco.co niet direct en/of indirect zal distribueren, exploiteren en niet zal concurreren met hiandco.co, noch via deze acties, noch via andere middelen. hiandco.co kan op geen enkele manier, direct en/of indirect, verantwoordelijk worden gehouden voor de schade die derden lijden of zullen oplopen als gevolg van de activiteiten die door de gebruikers op de website worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de gebruikersovereenkomst en/ of de wet.

5.1.7 hiandco.co, hiandco.co-medewerkers of managers zijn niet verantwoordelijk voor de geleverde diensten en de inhoud die door derden, inclusief gebruikers, op de website wordt gepubliceerd.De verbintenis van de nauwkeurigheid en wettigheid van de informatie, inhoud, visuele en audiobeelden geleverd en gepubliceerd door een derde partij is volledig de verantwoordelijkheid van de personen die deze acties uitvoeren. biedt geen garantie of waarborg.

5.1.8 Gebruikers accepteren en verklaren dat ze niet zullen handelen op een manier om geld over te maken tussen hun eigen lidmaatschappen op de Website en lidmaatschappen van hun familieleden, en dat ze niet zullen handelen om de werking van de Website te manipuleren, anders ze zullen hiandco.co schadeloosstellen voor alle soorten verliezen en committen.

5.2 Rechten en verplichtingen van hiandco.co

5.2.1 Hiandco.co kan altijd de Diensten en inhoud die op haar Website worden aangeboden, wijzigen; Het behoudt zich het recht voor om de informatie en inhoud die door de gebruikers naar het systeem is geüpload, te sluiten en te verwijderen, voor toegang van derden, inclusief de gebruikers. hiandco.co kan dit recht uitoefenen zonder voorafgaande kennisgeving. De Gebruiker voert de wijzigingen die hiandco.co door de Gebruiker verzoekt onmiddellijk door. De gebruiker is verantwoordelijk voor de vergoeding van de schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de wijzigings- en/of correctieverzoeken van hiandco.co.

5.2.2 Hiandco.co kan via haar website 'linken' naar andere websites en/of portals, bestanden of inhoud die eigendom zijn van en beheerd worden door externe leveranciers, providers en andere derden die niet onder de controle van hiandco.co staan. Deze 'links' kunnen door de gebruikers of door hiandco.co alleen ter referentie worden verstrekt en vormen geen enkele vorm van representatie of garantie ter ondersteuning van de website of de persoon die deze beheert, of de website of de informatie die erop staat. bevat. Artidea is niet verantwoordelijk voor de portalen, websites, bestanden en inhoud die toegankelijk zijn via de 'links' op de website, de diensten of Producten die worden aangeboden vanaf de portalen of websites die toegankelijk zijn via deze 'links' of hun inhoud.

5.2.3 hiandco.co treedt niet op als bemiddelaar of arbiter in geschillen tussen gebruikers met betrekking tot de geleverde diensten en de producten op de website.

5.2.4 hiandco.co betekent dat berichten tussen Gebruikers op de Website die in strijd zijn met de werking van de Website en/of de Gebruikersovereenkomst en/of de algemene regels van de Website en/of de algemene moraal en die niet geaccepteerd door hiandco.co en/of de benodigde inhoud en/of berichten scannen om de inhoud te detecteren en de gedetecteerde berichten en/of inhoud op elk moment en op welke manier dan ook te verwijderen; Het kan het lidmaatschap van de Gebruiker tijdelijk of permanent beëindigen zonder enige kennisgeving.

5.2.5  Als gevolg van de goedkeuring en implementatie van de Gebruikersovereenkomst ontstaat er geen partnerschap, agentschap of werknemer-werkgever relatie tussen hiandco.co en de Gebruiker.

5.2.6  De Gebruiker verbindt zich ertoe de wettelijke rechten van derden zoals auteursrecht, handelsmerk, handelsnaam niet te schenden bij het bepalen van de naam "Gebruikersnaam". In het geval dat de gebruikers de bepaling van dit artikel schenden, kan hiandco.co verzoeken om de correctie van deze situatie, die in strijd is met de gebruikersovereenkomst, of het lidmaatschap van de gebruiker tijdelijk of permanent annuleren, indien zij dat wenst, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker.

6. Privacyvoorwaarden

hiandco.co mag de informatie over de gebruikers gebruiken in overeenstemming met de voorschriften in de privacybepalingen op deze website.hiandco.co zal de vertrouwelijke informatie van de gebruikers niet gebruiken in strijd met de gebruikersovereenkomst en de privacybepalingen.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Gebruikers mogen geen afgeleide werken van hiandco.co Services, Artidea-informatie en hiandco.co's auteursrechtelijk beschermde werken die op de Website worden aangeboden, doorverkopen, delen, distribueren, tentoonstellen, reproduceren, creëren of voorbereiden, of werken afgeleid van hiandco.co maken of voorbereiden. .co niet toestaan ​​om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van zijn Diensten; anders zijn zij verantwoordelijk voor het voldoen van het bedrag van de vergoeding die van hiandco.co wordt geëist voor schade en andere aansprakelijkheden, inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten en advocaatkosten.

Alle soorten materiaal en intellectueel eigendom van hiandco.co via hiandco.co Services, hiandco.co informatie, hiandco.co auteursrechtelijk beschermde werken, hiandco.co handelsmerken, hiandco.co commerciële uitstraling of website Alle rechten op eigendom, echt en persoonlijke rechten, commerciële informatie en knowhow, inclusief eigendomsrechten, zijn voorbehouden.

Gebruikers accepteren, verklaren en verbinden zich ertoe geen intellectuele en industriële eigendomsrechten van hiandco.co en andere gebruikers op de website te schenden.

8. Contractwijzigingen

hiandco.co kan, naar eigen goeddunken en eenzijdig, deze Gebruikersovereenkomst en de bijlagen wijzigen op elk moment dat het gepast acht, door het op de Website te plaatsen. De gewijzigde bepalingen van deze Gebruikersovereenkomst treden in werking op de datum van bekendmaking; de overige bepalingen blijven van kracht en zullen hun bepalingen en gevolgen blijven voortbrengen.

9. Overmacht

In alle gevallen die door de wet als overmacht worden beschouwd, is hiandco.co niet verantwoordelijk voor late of onvolledige uitvoering of niet-nakoming van een van zijn verplichtingen uiteengezet in deze Overeenkomst. In geval van overmacht; vertraging, onvolledige uitvoering of niet-uitvoering of verzuim wordt door de gebruiker van hiandco.co niet beschouwd als of compensatie onder welke naam dan ook. Het begrip overmacht; Waaronder maar niet beperkt tot natuurrampen, rellen, oorlogen, stakingen, cyberaanvallen, communicatieproblemen, infrastructuur- en internetstoringen, cyberaanvallen, systeemverbeterings- of vernieuwingswerken en storingen die hierdoor kunnen optreden, stroomuitval en slechte weersomstandigheden. worden geïnterpreteerd als onvermijdelijke gebeurtenissen buiten de redelijke controle van hiandco.co en die ondanks zorgvuldigheid niet kunnen worden vermeden.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Turks recht wordt toegepast bij de implementatie, interpretatie en het beheer van rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst. De rechtbanken en handhavingsinstanties van Istanbul zijn bevoegd voor de beslechting van elk geschil dat voortvloeit uit of kan voortvloeien uit deze gebruikersovereenkomst.

.